luccaunderground.it


III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA. 1. Naknade troškova. Članak 22. Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je ... Jul 28, 2008 — Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa. Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača. Članak 6. Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, ... NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA Djelatnost stalnih sudskih tumača može se obavljati u radnom odnosu, samostalno ili vodeći poslovne knjige. ... Nagrada za rad stalnih sudskih tumača 88/08. objavljeni su novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima i novi Pravilnik o ... naknade troškova i nagrade za rad tumača i vještaka pišemo u nastavku. III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA. 1. Naknade troškova. Članak 22. Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je . Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih ... Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u ... Apr 9, 2014 — način utvrđivanja nagrada i naknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja, vođenje. Imenika sudskih tumača. Član 2. Sudski tumač vrši ... sudskog vještačenja, njihova prava i duţnosti, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG. TARIFA NAGRADA ZA RAD SUDSKIH TUMAČA. I. NAGRADA ZA PISMENO PREVOĐENJE. Tarifni broj 1. 1) Za prevod pismena sa jednog od službenih jezika Federacije na ... Prekršajnog zakona djelomično je prihvaćen zahtjev za isplatu nagrade stalnom sudskom tumaču u ... tumač je dostavio račun kojem je zatražena nagrada u ... ... utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja stalnih sudskih tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad. ... način utvrđivanja nagrada i naknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja, te vođenje Imenika sudskih tumača. Član 2. Sudski tumač vrši ... 2. nagrade vještacima, tumačima i stručnim osobama; ... s rada zbog odazivanja na poziv u svojstvu svjedoka, vještaka, tumača ili stručne osobe. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. ... Stalni sudski tumač dužan je o svom radu voditi evidenciju u obliku ... Nagrada za rad vještakâ koje je imenovao sud zakonski je regulirana. Iznos nagrade, među ostalim, ovisi o broju stranica sudskog spisa, vremenu utrošenom na ... TARIFA NAGRADA ZA RAD SUDSKIH TUMAČA. I. NAGRADA ZA PRIJEVOD PISMENA. Tarifni broj 1. 1) Za prijevod pismena s jednog od službenih jezika Federacije na ... Za rad vještaka građevinske sekcije utvrđuje se naknada u iznosu od: ... za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje uredbom Vlade Republike Hrvatske, ... Clanak 20. TARIFA NAGRADA ZA RAD SUDSKIH TUMACA r Sudski tumae kojije razrijesen duznosti brise se iz Imenika i s I. NAGRADA ZA PRIJEVOD PISMENA uprave, te poznavanju pravnog nazivlja za tumače prema ... Za obrane po službenoj dužnosti, visinu nagrade za rad odvjetnika utvrđuje Ministarstvo. Dec 31, 2013 — (prevoditeljima) i posebne nagrade vještacima i tumačima ... nagradama i naknadama troškova za rad vještaka. Članak 23. Članak 18. by J Čizmić · 2011 — ... vrsti vještaka - tumaču. Posebno se osvrnuo na status i rad vještaka ... poslova stalnoga sudskog vještaka, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i. (4) Rad sudova je javan, osim kada je Ustavom ili zakonom isključeno sudjelovanje ... stalnih sudskih tumača, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i ... Tarifa za rad sudskih tumača je zakonom određena i objavljena u "Službenim novinama FBiH" br.44/06 kao dio Uredbe o sudskim tumačima. ... pravo na nagradu koja se utvrđuje prema posebnom cjeniku stalnih sudskih vještaka koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Nagrada za rad sudskih vještaka ... Naknada iz prethodnog stava pripada licu u radnom odnosu i kad nije odsustvovalo sa rada, ako radi u noćnoj smjeni, a dužnost svjedoka, vještaka, tumača i ... sudskih tumača (u daljem tekstu: tumač), evidencija tumača, nagrada za ... Predsjedniku, članovima i sekretaru komisije pripada nagrada za rad,. Tekst Uredbe o stalnim sudskim tumačima kao i tarifu nagrada za rad sudskih tumača možete pogledati na linku:... Sadržaj. Smjernice za rad Povjerenstva za dodjelu nagrade „Josip Tabak“; Obrazloženja za nagrade; Dosadašnji laureati. Nagrada DHKP-a za životno djelo ... Aug 29, 2017 — ​Dostavili ste nam upit o poreznom tretmanu nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu za provjeru znanja za ispit stalnog sudskog tumača koja ... O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA. ZA RAD ODVJETNIKA. Neslužbeni pročišćeni tekst ... Nagrada za rad odvjetnika koji je određen za ... stalnih sudskih tumača. Parnični troškovi također obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba ... izlaskom na lice mjesta i angažiranjem sudskog tumača; troškovi u vezi s ... nagrade - Informacije iz prava - Pravni leksikon - nagrade učenicima za vrijeme ... nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih tumača · nagrade i ... Broj 12 - Strana 396. SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA. Petak, 14. 08. 1998. TARIFA NAGRADA. ZA RAD SUDSKIH TUMAČA. III - NAGRADA ZA RAD TUMAČA ZA. ... propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad. uključivati nagrade za rad tumača i prevoditelja, putne troškove i troškove smještaja te nagradu za izgubljene prihode svjedoka zbog vremena provedenog. Aug 9, 2006 — nagrada za rad sudskih tumaca (u daljnjem tekstu: Tarifa) koja se ... Tarifa iz stavka 2. ovog clanka sadrZii nagradu za rad tumaca. Jul 28, 2008 — tumaĉa, njihova prava i duţnosti te visina nagrade i naknade troškova ... Predsjednik i ĉlanovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u ... Sep 7, 2017 — stavcima 5. i 6. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, a koji se smatra posebnim propisom, isplaćuje članovima Povjerenstva koji su u stalnom ... Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih ...

LUCCA UNDERGROUND
Bing Google